Miyerkules, Enero 18, 2012

20 T sa Gawaing Propaganda

20 T sa Gawaing Propaganda
ni Greg Bituin Jr.

Bilang mga aktibista, napakahalaga ng gawaing propaganda sa pagsusulong ng ating sosyalistang adhikain. Sa usaping propaganda, tulad ng pagsusulat ng polyeto, paggawa ng visual, OP-OD, pagsasalita sa radio, pagsusulat ng mga artikulo sa dyaryo o magasin, hinanapan ko ito ng gabay na maaaring makatulong bilang propagandista. Sa kabutihang palad naman ay mayroon tayong natukoy na ilang sangkap na makakatulong upang maisagawa ng maayos ang ating propaganda, at lahat ng ito’y nagsisimula sa titik na T.

1. Tema (theme) – ano ang kabuuang tema ng isang propaganda, polyeto man iyan, balita o sanaysay sa isang magasin, blog, at iba pa

2. Tampok (center of attraction) – sino o ano ang pinatatampok sa propaganda, sinong personalidad at anong isyu

3. Totoo (truth) – may katotohanan ba ang balita, saan nanggaling ang balita, sino ang pinanggalingan, at may magpapatunay ba sa nakuhang balita o impormasyon, ano ang batayan?

4. Tunggalian (struggle) – may tunggalian ba, sinu-sino ang nagtutunggalian, at paano natin isisiwalat ang tunggaliang iyon upang magamit sa ating propaganda, dapat kilala natin ang mga tao sa likod ng isyu

5. Tahasan (dareness) – gaano kalakas ang loob ng propagandista upang isiwalat ang dapat isiwalat, upang ilantad ang kabulukan ng sistema, at labanan ang katunggaling pwersa 

6. Talas (sharpness) – sa pagsusuri sa tema, tampok, katotohnan at tunggalian, paano ito matalas na nasuri

7. Tiyempo (timeliness) – napapanahon ba ang paglalabas ng propaganda

8. Target (target) – sino ang target audience ng propaganda at sino ang pinatutungkulan ng propaganda

9. Tira (attack) – inupakan ba o tinira ang target ng propaganda, sa paanong paraan

10. Tindi (impact) – gaano katindi o ano ang impact ng ilalabas na propaganda sa usaping pulitikal at ekonomikal, ano ang halaga ng propaganda sa kilusang paggawa at paano ito nakaapekto sa takbo ng lipunan

11. Tapang (courage) – mailalabas ba ang propaganda sa kabila ng maaaring banta sa buhay ng propagandista

12. Tatag (firmness) – gaano katatag ang propagandista sa kanyang ilalabas na propaganda, kaya ba ng kanyang bayag na panindigan ang kanyang mga isinulat o ipinahayag

13. Titulo (title) – paano madaling makapukaw ng atensyon ng mambabasa ang titulo ng akda sa polyeto man o sa anupamang babasahin

14. Tutok (aim) – paano natin tuluy-tuloy na matutukan ang isyung ginawan natin ng propaganda hanggang sa ito’y magtagumpay

15. Tigib (emotion) – ano ang pumukaw na damdamin sa mga taong nasa balita, at ano ang pupukaw sa mga mambabasa

16. Titig (stare) – nakakatitig ba tayo ng matuwid sa mga taong pinatutungkulan ng ating propaganda, dahil sila’y mga sinungaling at pahirap sa sambayanan, lalo na sa uring manggagawa; nakikita raw sa mata ang katotohanan o pagsisinungaling; nakakatitig ba tayo ng matuwid sa ating mga mambabasa, bilang pahiwatig ng ating katapatan sa ating isinagawang propaganda

17. Tapat (loyal) – gaano katapat ang propagandista sa kanyang craft o sining ng pagsusulat o pagpopropaganda, at gaano siya katapat sa kanyang mambabasa

18. Tibak (activist) – may mga kasama bang aktibista sa ibabalita, paano ang paghawak sa propaganda upang hindi sila madale, o kaya’y di sila malagay sa alanganin

19. Tago (hide) – ano ang mga dapat itago ng propagandista na hindi niya muna dapat ilabas dahil sa kanyang pagsusuri’y mali ang tyempo ng paglalabas, o may problema pa sa dapat ilabas kaya kailangan pa ng matamang imbestigasyon

20. Tungkab (to open forcefully) – ano ang mga lihim na dapat tungkabin upang maisiwalat ang katotohanan, paano tutungkabin ang katotohanan, ito’y isasagawa sa pamamagitan ng imbestigasyon

Maaaring madagdagan pa ang mga sangkap na ito. Ngunit sa ngayon, ito lang muna. Dapat nating isaalang-alang ang mga sangkap na ito upang matiyak ang pagiging epektibo ng ating propaganda. Magtagumpay man tayo o hindi sa propaganda, tiyak na may mahalagang maiiwan sa mga mambabasa, nakakita ng ating pagkilos, at nakarinig ng ating mga pahayag, upang balang araw sila’y kumilos din tungo sa ating sosyalistang adhikain.

Pag ang mga sangkap na ito’y nakabisado na ng mga propagandista, lalo na yaong mga bagong aktibistang hahawak ng gawaing propaganda, malaking tulong na ito sa kanila upang maging matagumpay sa kanilang gawain, at tuluy-tuloy na maisulong ang adhikain ng uring manggagawa tungo sa pagbabago ng lipunan.

Walang komento: